Verbintenissenrecht - Advocatenkantoor Nijenhuis te Tiel
17164
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17164,bridge-core-3.0.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-,qode-theme-ver-29.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Privacy statement

Dit privacystatement ziet ook op de verwerking van persoonsgegevens door Advocatenkantoor Nijenhuis. Advocatenkantoor Nijenhuis B.V. (hierna te noemen: “Advocatenkantoor Nijenhuis”) is telkens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Onze contactgegevens zijn:

Advocatenkantoor Nijenhuis B.V. Kwelkade 1
4001 RK Tiel
Tel: 0344 – 63 37 47
Mail: info@advocatenkantoornijenhuis.nl

 

Algemeen
Advocatenkantoor Nijenhuis hecht grote waarde aan beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit doen wij door van tijd tot tijd na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van compliancy met de wetgeving omtrent gegevensbescherming.

 

Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Vanaf het moment dat u gebruik maakt van ons contactformulier via onze website of als u op een andere wijze met ons in contact bent, verzamelen wij uw persoonsgegevens.


Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk:

  • het verlenen van juridische diensten, in uw opdracht;
  • het voeren van (gerechtelijke) procedures en opstellen van documenten;
  • het opstellen en innen van declaraties;
  • advisering, bemiddeling en verwijzing;
  • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier op onze website, gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel om contact met u op te nemen.

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen (artikel 6 sub b AVG) na verkregen toestemming van u dan wel op grond van een wettelijke verplichting.

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Nijenhuis omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, of door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om u op de hoogte te stellen en te houden van onze activiteiten (artikel 6 sub f AVG). Tot slot zijn wij in sommige situaties verplicht om bijvoorbeeld uw BSN (BurgerServiceNummer en een kopie van uw ID- document (legitimatiebewijs) te verwerken.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen door middel van onze website(s) enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Onder meer verzamelen wij de volgende persoonsgegevens en documenten met daarin opgenomen persoonsgegevens:

 

  • NAW (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens
  • geslacht
  • e-mailadres
  • geboortedatum
  • telefoonnummer

 

Bijzondere persoonsgegevens
Enkel wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij deze verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens worden bedoeld gegevens die gevoelig kunnen zijn. Te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid.

 

Hoe lang bewaren wij de op onze website(s) verzamelde persoonsgegevens?
U mag ons allereerst altijd vragen de door u verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer u dat niet doet, bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang er een overeenkomst tussen u en Advocatenkantoor Nijenhuis bestaat.

 

Hoe worden de op onze website verzamelde persoonsgegevens beveiligd? Advocatenkantoor Nijenhuis heeft privacy hoog in het vaandel staan. Om deze reden nemen wij passende maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.


Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

Advocatenkantoor Nijenhuis ontvangt uw persoonsgegevens. Advocatenkantoor Nijenhuis zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal Advocatenkantoor Nijenhuis uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Advocatenkantoor Nijenhuis deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, contacten met notarissen, deurwaarders, accountants en banken, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Nijenhuis, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

 

Daarnaast kan Advocatenkantoor Nijenhuis persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Nijenhuis uw persoonsgegevens verwerkt, zal een overeenkomst worden gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Nijenhuis ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Kan ik een verzoek indienen om mijn bij Advocatenkantoor Nijenhuis verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?
Het is mogelijk om een verzoek tot inzage in de door Advocatenkantoor Nijenhuis over u verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@advocatenkantoornijenhuis.nl. Ter controle van uw identiteit vraagt Advocatenkantoor Nijenhuis een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarop uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Advocatenkantoor Nijenhuis zal binnen vier weken reageren op uw inzageverzoek.

 

U kunt bij Advocatenkantoor Nijenhuis verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Nijenhuis Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Nijenhuis, indien uw persoonsgegevens worden gebruik voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@advocatenkantoornijenhuis.nl. Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan Advocatenkantoor Nijenhuis heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@advocatenkantoornijenhuis.nl.

 

Afsluitende opmerking
Advocatenkantoor Nijenhuis behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Advocatenkantoor Nijenhuis adviseert haar websitebezoekers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of aanpassingen zijn doorgevoerd.

 

Het huidige privacystatement is bijgewerkt in januari 2019.

Voorkom problemen en schakel ons tijdig in als specialist.